Bygglov Attefallshus | Bygg Attefallshus utan bygglov | Friggebox Webbyrå

Bli inspirerad redan idag!

Kontakta oss för ett förslag

Kontakta oss så hjälper vi dig med bygglov attefallshus

  Attefallshus bygglov, med eller utan

   Bygglov attefallshus behövs oftast inte, givetvis under förutsättning att alla de krav som gäller för ett bygglovsbefriat attefallshus uppfylls.
   I de flesta fall krävs det dock en anmälan för nybyggnad och tillbyggnad.

   Det kan dock finnas undantag när det gäller områden som bedöms såsom särskilt värdefulla, där attefallhus inte får byggas upp.

   När man talar om attefallshus, så talar man ofta om två olika saker som ofta lätt förväxlas:

  • Bygglovsbefriat Attefallshus – upp till 25 m²
  • Bygglovsbefriad tillbyggnad max 15 m² en så kallad attefallstillbyggnad
  • En komplementbyggnad på upp till 40 m² kan dock få uppföras på tomten med bygglov.

   Gemensamt för båda är att:

  • För att kunna bygga ett attefallshus, eller en så kallad attefallstillbyggnad, så måste det finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten ifråga
  • Ibland kan du få bygglov attefallshus i samband med att du får bygglov för ett bostadshus på tomten
  • Ibland kan man även få bygglov för ett attefallshus innan huvudhuset ännu inte har uppförts genom s.k. komplementansökan

  Attefallshus regler

   Följande regler måste vara uppfyllda för att en byggnad skall vara ett attefallshus:

  • Det skall finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • Det skall vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus
  • Det får vara högst 25,0 m2
  • Tacknockshöjden får vara högst 4,0 meter
  • Det skall vara fristående
  • Det skall placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshus
  • Det skall placeras minst 4,5 meter från tomtgräns
  • Det skall placeras minst 30,0 meter från järnväg
  • Det får inte uppförs vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • Det får inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • Att attefallshuset ifråga inte kräver bygglov enligt detaljplanen

  Attefallstillbyggnad regler

   Det krävs oftast inte bygglov för att göra högst en tillbyggnad på högst 15 m2 på ett en- eller tvåbostadshus, en så kallad attefallstillbyggnad. I de flesta fall så krävs det då i stället en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga.

   Följande regler måste vara uppfyllda för att en tillbyggnad ska vara en attefallstillbyggnad:

  • Tillbyggnaden får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus
   En- eller tvåbostadshuset har inte byggts till med en attefallstillbyggnad
  • Tillbyggnaden får ha högst 15,0 m2 bruttoarea
  • Tillbyggnaden får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd
  • Tillbyggnaden skall placeras minst 4,5 meter från gräns
  • Tillbyggnaden får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • Tillbyggnaden får inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • Att attefallstillbyggnaden inte kräver bygglov enligt detaljplanen

  Boverkets regler om attefallshus och attefallstillbyggnader

  Bygglovsbefriat komplementbostadshus eller komplementbyggnad max 25 m², så kallat attefallshus

  Ett attefallshus är en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus till ett en-eller tvåbostadshus. Den kräver inte bygglov men i de flesta fall krävs det i stället en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga. Den sammanlagda byggnadsarean av alla attefallshus som uppförs på tomten får inte vara större än 25 m².

  Här kan du läsa mer om Attefallshus

  Bygglovsbefriad tillbyggnad max 15 m²

  Det krävs oftast inte bygglov för att göra högst en tillbyggnad på högst 15 m2 på ett en- eller tvåbostadshus, en så kallad attefallstillbyggnad. I de flesta fall krävs det då i stället en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga.

  Här kan du läsa mer om bygglovsbefriad tillbyggnad

   

  Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller för attefallshus och attefallstillbyggnader i just ditt område.

  Du kan också läsa mer om bygglov på Boverkets sida Bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus

  Generellt så kan man säga att man aldrig behöver bygglov för attefallshus.

  Close
  Go top